หน่วยงาน601
รหัสงบประมาณรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายเงินยืม รวมใช้ไปรวมผลเบิกจ่าย GFMISPO ค้างชำระคงเหลือรวม PO ค้างชำระร้อยละการเบิกจ่าย Smartร้อยละการเบิกจ่าย GFMIS
601-112-P031-M5137-01 โครงการผลผลิตที่ 2 กิจกรรมสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 570,009.00 221,478.00 0.00 221,478.00 221,478.00 0.00 348,531.00 38.86 38.86
601-112-P031-M5137-02 โครงการผลผลิตที่ 1 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมกำกับให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ(บูรณาการ 3 มาตรฐาน) 1,869,435.00 736,145.00 9,560.00 745,705.00 745,705.00 0.00 1,123,730.00 39.89 39.89
601-112-P031-M5137-03 โครงการผลผลิตที่ 2 กิจกรรมสุขศาลาพระราชทาน 200,000.00 106,408.00 0.00 106,408.00 106,408.00 0.00 93,592.00 53.20 53.20
601-112-P021-M5135-06 โครงการผลผลิตที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะและเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ (กิจกรรมวิศวกรรมการแพทย์) 707,016.00 44,384.00 0.00 44,384.00 44,384.00 0.00 662,632.00 6.28 6.28
601-112-P021-M5135-07 โครงการผลผลิตที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะและเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ (กิจกรรมบูรณาการ สพรศ.และสปา) 1,379,600.00 487,121.30 41,550.00 528,671.30 528,671.30 0.00 850,928.70 38.32 38.32
601-112-P021-M5135-10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร สบส.1 เชียงใหม่ (งบบริหารP021 SML) 1,312,984.00 505,043.77 130,118.00 635,161.77 635,161.77 0.00 677,822.23 48.38 48.38
601-112-P031-M5137-11 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร สบส เชียงใหม่ (งบบริหารP031 SML) 96,965.00 76,401.25 0.00 76,401.25 76,401.25 0.00 20,563.75 78.79 78.79
601-112-P031-M5137-12 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร (งบบริหารFixcost) 2,253,500.00 683,858.75 0.00 683,858.75 683,858.75 0.00 1,569,641.25 30.35 30.35
601-112-P011-M5134-13 ค่าใช้จ่ายรายจ่ายประจำขั้นต่ำ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าเช่าบ้าน 237,600.00 60,582.00 0.00 60,582.00 60,582.00 0.00 177,018.00 25.50 25.50
601-112-P071-M5133-14 โครงการผลผลิตที่ 2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน (P071) 674,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 674,100.00 0.00
601-112-P021-M5135-15 กิจกรรมพัฒนาระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน สบส.1 เชียงใหม่ ปี 2561 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
รวมทั้งสิ้น 9,341,209.00 2,921,422.07 181,228.00 3,102,650.07 3,102,650.07 0.00 6,238,558.93 33.21 33.21
หน้า: 1 / 1