หน่วยงาน601
รหัสงบประมาณรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายเงินยืม รวมใช้ไปรวมผลเบิกจ่าย GFMISPO ค้างชำระคงเหลือรวม PO ค้างชำระร้อยละการเบิกจ่าย Smartร้อยละการเบิกจ่าย GFMIS
601-116-P021-M5135-02 ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00
601-116-P021-M5135-03 เครื่องสร้างอุณหภูมิมาตรฐานสำหรับสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 576,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576,000.00 0.00
601-116-P021-M5135-04 วิทยุสื่อสารประจำที่ระบบ VHF แบบ 2 ระบบ (Digital / Analog) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00
601-116-P021-M5135-05 วิทยุสื่อสาร Mobile VHF แบบ 2 ระบบ (Digital / Analog) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00
601-116-P021-M5135-06 โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
601-116-P021-M5135-07 วิทยุสื่อสารแบบมือถือระบบ VHF แบบ 2 ระบบ (Digital / Analog) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00
601-116-P021-M5135-08 เครื่องทดสอบเต้ารับไฟฟ้าในอาคาร สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 10,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,600.00 0.00
601-116-P021-M5135-09 ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์สำหรับใช้กับห้องประชุม สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00
601-116-P021-M5135-10 ขาตั้งทีวีแบบมีล้อเลื่อนและชั้นวางของสำหรับทีวีแอลอีดีขนาดหน้าจอ 60 นิ้วขึ้นไป สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
601-116-P021-M5135-11 วิทยุสื่อสารประจำที่ระบบ HF/SSB สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00
601-116-P021-M5135-12 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00
601-116-P021-M5135-13 เครื่องตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,000.00 0.00
601-116-P021-M5135-14 เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00
601-116-P021-M5135-15 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 141,000.00 139,635.00 0.00 139,635.00 139,635.00 0.00 1,365.00 99.03 99.03
601-116-P021-M5135-16 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดภาพจอภาพ 1920X1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จ.เชียงใหม่ 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
601-116-P021-M5135-17 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 1,288,000.00 1,286,000.00 0.00 1,286,000.00 1,286,000.00 0.00 2,000.00 99.84 99.84
601-116-P021-M5135-18 ชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับใช้อบรมการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ระดับพื้นฐาน สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00
601-116-P021-M5135-19 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในสำนักงาน สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 98,000.00 98,000.00 0.00 98,000.00 98,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
601-116-P021-M5135-20 ปรับปรุงฝ้าห้องควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 90,000.00 89,957.39 0.00 89,957.39 89,957.39 0.00 42.61 99.95 99.95
รวมทั้งสิ้น 4,876,100.00 1,709,592.39 0.00 1,709,592.39 1,709,592.39 0.00 3,166,507.61 35.06 35.06
หน้า: 1 / 1