หน่วยงาน601
รหัสงบประมาณรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายเงินยืม รวมใช้ไปรวมผลเบิกจ่าย GFMISPO ค้างชำระคงเหลือรวม PO ค้างชำระร้อยละการเบิกจ่าย Smartร้อยละการเบิกจ่าย GFMIS
รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หน้า: 1 / 0